Агенция по заетостта

Агенция по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика[1] и осъществява своята дейност съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за неговото прилагане, Устройствения правилник за дейността на Агенция по заетостта и други нормативни актове.

Агенция по заетостта
Лого на Агенция по заетостта
Основана 1 декември 1990 г.;
преди 29 години
 (1990-12-01)
Седалище София, България
Уебсайт www.az.government.bg

ИсторияРедактиране

На 1 декември 1990 г. с Постановление на Министерския съвет е създадено Национално бюро по заетостта с цел организиране на дейността по осигуряване на трудова заетост на населението.

Заедно с Националното бюро са създадени и териториални бюра по труда. От 1 март 1991 г. Националното бюро по заетостта е преобразувано в Национална борса по труда. Последната е преобразувана в Национална служба по заетостта от 15 май 1992 г. и изпълнява функциите на специализиран орган за защита при безработица и насърчаване на заетостта.

В края на 1997 година се приема и влиза в сила от 1 януари 1998 г. Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

От 1 януари 2002 г. държавната политика по заетостта се регламентира от нов Закон за насърчаване на заетостта. Този закон определя и статута на Агенцията по заетостта.

Основни събитияРедактиране

 • 1991 С Постановление на Министерския съвет стартира активната политика на пазара на труда (13 юни) Националната борса по труда сключва първата чуждестранна спогодба за заетост
 • 1992 Стартира дейността по организиране на квалификационно и мотивационно обучение, финансирано от фонд „Професионална квалификация и безработица“ (ПКБ)
 • 1994 Стартира Програма за временна заетост – първата програма за насърчаване на заетостта в България Стартира дейността по професионално ориентиране
 • 1995 Започва изграждането на Професионално-информационни центрове (информационно-консултантски звена) към бюрата по труда
 • 1997 Националната служба по заетостта става член на Световната асоциация на обществените служби по заетостта (WAPES)
 • 2000 Създадена е Интернет страница на Националната служба по заетостта
 • 2003 Агенцията по заетостта става Звено за Изпълнение на Проекти по Програма PHARE 2002 към Изпълнителната агенция (Министерство на труда и социалната политика) (май) Международна конференция на тема: "Обмяна на добри практики в областта на разработката и приложението на програми и мерки за създаване на заетост в контекста на новата „Европейска стратегия за заетост“ (септември)
 • 2003 Открит е първият Център за информация и услуги (октомври)

Основни функцииРедактиране

 • Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа.
 • Посреднически услуги за осигуряване на заетост
 • Реализация на програми и мерки за заетост
 • Изпълнение на проекти и програми в областта на заетостта
 • Квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица

Управление и структураРедактиране

Териториално деление на Агенция по заетостта:

 • Централна администрация
 • 9 дирекции „Регионална служба по заетостта“
 • 98 дирекции „Бюро по труда“, включително 145 филиала.

Агенция по заетостта се ръководи и представлява от изпълнителен директор. В своята дейност изпълнителният директор на Агенция по заетостта се подпомага от Съвет към изпълнителния директор, състоящ се от по двама представители на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите. Административното ръководство се осъществява от главен секретар.

Администрацията на Агенцията е организирана в 6 дирекции, структурирани в обща администрация и специализирана администрация и дирекция „Вътрешен одит“, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и „Бюро по труда“ са териториални поделения на Агенцията по заетостта към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.

Предлагани услугиРедактиране

За работодателиРедактиране

 • информация и консултация за пазара на труда
 • подходящи кандидати за обявените от работодателя работни места
 • ползване на насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
 • възможности за обучение на персонала

За търсещи работаРедактиране

 • информация и консултация, свързана с намирането на работа
 • посредничество при търсене и намиране на работа в страната и в чужбина
 • подпомагане на професионално ориентиране, развитие и включване в обучение
 • подпомагане за започване на самостоятелна стопанска дейност
 • включване в подходящи програми и мерки за заетост и обучение
 • мотивационно обучение и психологическо подпомагане.
 • Активни процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“
 • Обучения с ваучери и заетост по ОП РЧР
 • е-Трудова борса

ИзточнициРедактиране

 1. За нас.... // Посетен на 17 март 2014.

Външни препраткиРедактиране