Агрохимията е наука за взаимодействието между растенията, почвата и торовете в процеса на отглеждане на селскостопански култури; за кръговрата на веществата в земеделието и за целесъобразното използване на торовете в производствения процес. агрохимията като наука заема централно място сред агрономическите науки, защото торенето е един от най-ефективните фактори за повишаване на добивите и подобряване на качеството на растителната продукция. Значението на науката е свързано от една страна с комплекса от фактори свързани с продуктивността и състоянието на отглежданите растения и от друга- с факторите оказващи влияние върху плодородието на почвите. главна задача на агрохимията е изучаването и управляването на баланса на химичните елементи в системата почва- растение, като се имат предвид спецификите на местоотглеждане и конкретната култура. съвременната агрохимична наука е съсредоточена върху начините за въздействие върху физикохимичните, химичните и биологичните процеси в почвата, които могат да предпоставка за повишаване количеството и качеството на растениевъдната продукция.

Изучава промените в растенията, почвите, пестицидите и торовете при взаимодействието им.

Разработва научни методи:

  • за установяване торопотребността на почвите;
  • за употреба на торове и нормите, сроковете и начините за внасянето им в почвата;
  • за борба с вредителите по селскостопанските животни и растения;
  • за осигуряване на по-високи добиви.