Серия статии на тема
Термодинамика
Енталпия . Ентропия . Топлина

Адиабатен процес е термодинамичен процес, при който няма поток на топлинна енергия отвъд границите на термодинамичната система

.

За идеален газ важи

,

където и са съответно налягането и обемът на газа, а е неговият коефициент на Поасон. Адиабатният процес е безкрайно бърз политропен процес при . Това взаимоотношение позволява налягането да бъде изразено, като функция на обема или обратното. Формулата е от особено значение при изчисляване на работата, извършена в една затворена, стационарна, адиабатна система.

Заместено в интеграла и решено:

или

Една система се нарича адиабатна, когато е идеално топлинно-изолирана.

Коефициент на Поасон редактиране

Коефициентът на Поасон ( ) на един газ е отношението на моларния топлинен капацитет при постоянно налягане   и моларния топлинен капацитет при постоянен обем  :

 ,

където   е броят на степените на свобода на молекулите на газа (  съответно за едноатомен, двуатомен и триатомен газ). Коефициентът на Поасон е безразмерна величина.