Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума, а не буква по буква. Не са акроними абревиатурите: СССР (се се се ер), КГБ (ка ге бе), СДС (се де се) и други. Думата БАН (Българска академия на науките) е акроним, защото не се чете буква по буква като бъ а нъ или като бе а не, а се чете като една дума, т.е. /бан/. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат, например NATO на български е НАТО /нато/ (Организация на Северноатлантическия договор).

Понятието акроним фигурира в речника на българския език, но с едно единствено значение, което не съответства на горното определение: Съкращение на името на автор, образувано от елементи на истинското му име. В изданието на речника от 2001 г. изрично е отбелязана принадлежността на понятието акроним към литературната лексика.[1] Понятието се използва и в кооперираната онлайн библиографска система COBISS като параметър – за означаване на съкращенията на имената на библиотеки:[2]

Примери за акроними в COBISS:

COBISS – акроним на Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

OPAC – акроним на Open Public Access Catalog

При изписването на акроними, вкл. с букви от българската азбука, не се поставят кавички, тъй като акронимите са вид абревиатура, а абревиатурите не се ограждат в кавички.[3]

Примери за акроними:[4]

 • БАН: Българска академия на науките
 • laser: light amplification by stimulated emission of radiation, на български – лазер
 • комсомол: коммунистический союз молодёжи (от руски – комунистически съюз на младежта)
 • Gestapo: Geheime Staatspolizei (от немски – Гестапо, тайна държавна полиция)
 • НАТО: Организация на Северноатлантическия договор (от английски: North Atlantic Treaty Organization – NATO)
 • СПИН: Синдром на придобита имунна недостатъчност (от английски – Acquired ImmunoDeficiency Syndrome, AIDS)
 • FIFA: Fédération Internationale de Football Association (на български: Международна федерация на футболните асоциации)
 • BART: Bay Area Rapid Transit (на български: бърз транспорт на Района на Залива)
 • ZIP код: Zone Improvement Plan code (на български: код на плана за подобрение на зоните)
 • OPEC / ОПЕК: Organization of the Petroleum Exporting Countries (на български: Организация на страните износителки на петрол)
 • СИВ: Съвет за икономическа взаимопомощ
 • Коминформбюро: Комунистическо информационно бюро
 • СИП: Свободно избираем предмет.
 • СЕМ : Съвет за електронни медии

От абревиатури и акроними може да се образуват производни на тях думи чрез добавяне на наставка и употребата им като корен на думата:

седесар, сотаджия, дансаджия

Поставянето на тире между наставката и корена, образуван от акроним или абревиатура чрез добавяне на гласни за нейното озвучаване, е неправилно.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. Речник на Българския език: значение на думата акроним Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, Софиа, 2001
 2. Помощна страница // Посетен на 2023-06-10. В каталога на определена библиотека можете да търсите като изберете желаната библиотека от падащия списък в прозореца на формата за търсене "Библиотеки". Библиотеката може да бъде избрана също така и чрез въвеждане на нейния акроним, наименование, отдел или местоположение.
 3. Официален правописен речник (2012), т. 105.5.
 4. Как се пишат думите, образувани от абревиатури? // Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” в. „Аз Буки“ Бр. 2, 14. I – 20. I. 2016. Посетен на 2023-06-10.