Анализ на заинтересованите страни

Терминът заинтересована страна (в англоезичните държави еквивалентът е stakeholder – стейкхолдер) се използва в правото и управлението. Тя описва личност, организация или роля, която има засегнати интереси, както в дело, така и в начинание. Анализ на заинтересованите страни е анализ, който има за цел да идентифицира ключовите заинтересовани страни и техните конкретни интереси. Често тази техника се прилага, за да се консолидират целите и да се определят някои рискове. Анализът на заинтересованите страни е предпоставка за започване на многостранни преговори.

Заинтересовани страни в бизнеса

редактиране

Анализ на заинтересованите страни е основен елемент от стратегическото управление, планирането на проекти и управлението на риска.

В зависимост от конкретната ситуация, заинтересованите страни могат да включват:

 • работодатели
 • клиенти
 • акционери
 • инвеститори
 • доставчици
 • профсъюзи
 • правителствени регулаторни агенции
 • индустриални и търговски обединения
 • професионални асоциации
 • неправителствени организации
 • бъдещи служители
 • бъдещи клиенти
 • местни общности, национални общности, обществеността като цяло
 • конкуренти

Външни препратки

редактиране