Антикорозионна защита

комплекс от мерки за предотвратяване на корозия върху метални повърхности и конструкции

Антикорозионна защита е комплекс от мерки за предотвратяване на корозия върху метални повърхности и конструкции. Основната задача на тази защита е да предпази металните повърхности от пряк контакт с нежеланите субстанции от външната среда, които имат химично корозивно въздействие или да забави това въздействие чрез защитни покрития или прегради. Видът на използваната защита е директно зависим от химичните свойства на металите и различните степени на защита. Изборът на покрития за АКЗ трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия на околната среда и специфика на производство, химическо замърсяване и климат. Съоръженията, за които се очаква да работят редовно в корозивна среда, се проектират така че да изискват минимална допълнителна антикорозионна защита или са оразмерени така, че корозията да не оказва сериозни промени в механичните им свойства. При някои съоръжения антикорозионната защита е предвидена за целия експлоатационен срок и обикновено никога не се подменя или обновява. В много случаи за определени цели антикорозионната защита е неприложима или е неизгодно да се прилага.(пример- ЖП линии, армировъчни мрежи)

Стомана защитена чрез галанизиране.

Видове Антикорозионна защита. редактиране

 
Анодна защита с електрод от магнезий за нагреватели на вода.

В зависимост от степента на защита се използат комбинации от различни покрития и методи в определена последователност.

1. Пасивна защита.

2. Активна защита.

  • Химични покрития- Галванизация, оксидиране, пасивиране.
  • Нехимични покрития.- Бои, лакове, грундове, греси, китове, лепила, епоксидни смоли.
  • Анодна защита.
  • Неутрализатори на киселинност.

Нанасяне редактиране

Като основен елемент преди полагане на защитно покритие е повърхностите да бъдат почистени от механични замърсявания, стари бои и люспи ръжда. Най-добрият начин за подготовка на повърхностите преди полагане на новите антикорозионни покрития е пясъкоструене или хидро пясъкоструене. За нанасяне на метални покрития, като поцинковане например, се изисква и задължително химично почистане и обработка на повърхностите.

Като често прилагана химична обработка в битовата практика е пасивирането на стоманата с разтвор на фосфорна киселина- (търговско наименование - Ръждопреобразувател). Това съединение превръща ръждата в неразтворимо съединение и пасивира химически повърхността. Това обаче не е устойчиво както основното самостоятелно покритие. Новите видове защитни продукти обикновено включват поне два вида антикорозионна защита в едно покритие. Обикновено съдържат оксиди или частици на други по-активни метали, пасиватор и нехимично покритие.

Във високотехнологични продукти, защитата се извършва чрез нанасяне на метални и други покрития в среда на вакуум чрез процес наричан Разпрашване.

Употреба редактиране

Транспортни средства, тежко-товарни автомобили, камиони, цистерни, ремаркета и други

С настъпването на есенно-зимния период се активизират пагубните за метала процеси по корозия. Практиката показва, че добрата корозионна защита спестява огромни разходи за последваща поддръжка. През този период пътищата търпят обработка с луга и химични смеси. В комбинацията с вода и температурните промени, те се превръщат в идеален агент за усилване въздействието на започналите процеси по корозия.

Цехове, халета, хамбари, контейнери, фургони и други

Освен компрометиране на основата защита, продължителното неглижиране на появилата се корозия неминуемо води до трайно увреждане.