Аркускотангенс е тригонометрична функция, която се определя като обратна на функцията котангенс в интервала .

Графика на функцията arccot(x)
Аркускотангенс
Дефиниционна област
Област на стойности
Монотонност монотонно намаляваща
Асимптоти за
за
Нулеви точки няма
Екстремални точки няма

Вижте същоРедактиране