Артезиански води

Артезианските води са дълбоко залягащи води във водопропускливи пластове между водонепропускливи пластове, чието пиезометричното им ниво е над земната повърхност. Когато един водонепропусклив пласт е ограничен отдолу и отгоре от непропускащи пластове, натрупващите се в него води не могат да излязат и оказват налягане върху стените на горния водонепропусклив пласт. Ако в него има естествена пукнатина или изкуствено се направи отвор, водата започва сама да избликва през него, в случай че той се намира по-ниско от хидростатичното ниво.

Схематично изображение на артезиански извор

Намират се на различна дълбочина, обикновено в области със синклинален или моноклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци. От голямо значение са за водоснабдяването на промишлеността и населените места. Тези води са напорни.