Артериално дърво

Артериалното дърво се използва в анатомията за описване на всички артерии заедно с техните разклонения. Тази статия се отнася за артериалното дърво на човека.

Възходяща аорта (aorta ascendens)Редактиране

Дясна коронарна артерия (a. coronaria dextra)Редактиране

Лява коронарна артерия (a. coronaria sinistra)Редактиране

Аортна дъга (arcus aortae)Редактиране

Мишничноглавов ствол (truncus brachiocephalicus)Редактиране

Обща сънна артерия (a. carotis communis)Редактиране

Вътрешна сънна артерия (a. carotis interna)Редактиране
Външна сънна артерия (a. carotis externa)Редактиране

Подключична артерия (a. subclavia)Редактиране

Прешленна артерия (a. vertebralis)Редактиране
Вътрешна гръдна артерия (a. thoracica interna)Редактиране
Шийно-щитовиден ствол (truncus thyrocervicalis)Редактиране
Ребрено-шиен ствол (truncus costocervicalis)Редактиране
Подмишнична артерия (a. axillaris)Редактиране
Мишнична артерия (a. brachialis)Редактиране

Гръдна аорта (aorta thoracica)Редактиране

Коремна аорта (aorta abdominalis)Редактиране

Чревен ствол (truncus coeliacus)Редактиране

Горна опорачна артерия (a. mesenterica superior)Редактиране

Бъбречна артерия (a. renalis)Редактиране

Anterior and posteriorРедактиране

interlobar arteryРедактиране

Gonadal arteryРедактиране

Долна опорачна артерия (a. mesenterica inferior)Редактиране

Обща хълбочна артерия (a. iliaca communis)Редактиране

Вътрешна хълбочна артерия (a. iliaca interna)Редактиране

Преден стволРедактиране

Заден стволРедактиране

Външна хълбочна артерия (a. iliaca externa)Редактиране

Подбедрена артерия (задколянна артерия) (a. poplitea)Редактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране