Асоциативността е свойство на някои математически операции. Означава че резултатът не зависи от реда на изчисляване на израза, в който операцията участва повече от веднъж.

Формално определение редактиране

За една бинарна операция   над множеството S казваме, че е асоциативна когато:

  за всички  .

Примери редактиране

От операциите с множества, асоциативни са например обединението и сечението:

(AB) ∪ C = A ∪ (BC)
(AB) ∩ C = A ∩ (BC)

Неасоциативни са операциите разлика и декартово произведение на множества:

(A \ B) \ CA \ (B \ C)
(A × B) × CA × (B × C)