Бариев сулфат

химично съединение

Бариевият сулфат е химично съединение между Бариев катион и Сулфатен анион с химична формула BaSO4. Получава се при взаимодействието на Бариев сулфид и метален сулфат например:

BaS + ZnSO4 ↔ ZnS + BaSO4

или при взаимодействието на сярна киселина с бариев дихлорид.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl