Безразмерна величина

Безразмерната величина е число, представящо съотношение на две величини с еднаква размерност.

Тъй като размерностите на числителя и знаменателя са еднакви, размерностите се съкращават, или с други думи размерността е единица [1]. Намират широко приложение в математиката, физиката, инженерните науки и икономиката.

Безразмерни величини са фундаменталните математически константи π и e а също и Златното сечение φ. Такива са всички относителни величини във физиката (относителна плътност, относителна магнитна проницаемост и критериите за подобие (критерий на Прантъл, число на Пекле).

Списък на някои безразмерни величини редактиране

Име Стандартен символ Област на приложение
Адиабатен показател κ, Cp/Cv термодинамика
Активност на водата а, аw химия
Албедо   климатология, астрономия
Архимедово число Ar движение на флуиди с нееднородна плътност, утаяване, кипящ слой
Водороден показател (pH) pH химия
Галилеево число Ga съотношение на гравитационните към визкозните сили, абсорбция, ректификация
Децибел dB съотношение на два интензитета най-често на звук
Еластичност (икономика) E
Златно сечение   математика и естетика
Карат (благородни метали) kt сплави на златото и др.
Коефициент на затихване   затихващи колебания в осцилираща система
Коефициент на Поасон   механика (съотношение на деформациите надлъжно и напречно на приложена сила)
Коефициент на подемна сила   подемна сила създавана от аеродинамичен профил при даден ъгъл на атака
Коефициент на полезно действие η физика, техника
Коефициент на съпротивление при търкаляне Crr транспортни средства
Коефициент на триене при движение   триене на твърди тела при движение
Коефициент на триене при покой   триене на твърди тела при покой
Коефициент на челно съпротивление   специфично съпротивление на тяло в аеро и хидродинамиката
Константа на тънката структура   квантова електродинамика
Коефициент на усилване електроника (отношение между входния и изходния сигнал)
Константи на Файгенбаум   теория на хаоса (период на бифуркация) [2]
Критерий на Био Bi топлопредаване, топлопроводност
Критерий на Грасхоф Gr естествена конвекция
Критерий на Нуселт Nu топлопредаване
Критерий на Нютон Ne разбъркване
Критерий на Ойлер Eu пад на налягане
Критерий на Пекле Pe топлопредаване, масопредаване
Критерий на Прантъл Pr топлопредаване
Критерий на Рейнолдс Re отношение между инерчните и вискозните сили при движение на флуид.[3]
Критерий на Фурие Fo нестационарна топлопроводност, топлопредаване
Критерий на Фруд Fr ефект на вълнообразуване при движение на тяло по повърхност на флуид
Моларна част x, y състав на смес
Неперово число e фундаментална математическа константа
Относителна апертура (f-число)   оптика, фотография
Относителна влажност φ климатология, сушене
Относителна плътност RD материалознание
Пи   математика (отношение на дължината на окръжност към диаметъра ѝ)
Показател на пречупване n електромагнетизъм, оптика
Порьозност   геология
Промил математика, физика, химия
Процент % математика, физика, химия
Радиан rad мярка за ъгли
Скала на Рокуел твърдост на материали
Фактор на мощността cos φ електротехника (отношение на активната към пълната мощност)
Хидравличен градиент i напор на подземни води
Число на Абе V оптика (дисперсия в оптични материали)
Число на Мах M отношението на скоростта на дадено тяло към скоростта на звука

Източници редактиране

  1. Физикоматематическа и техническа енциклопедия, том 1, Издателство на БАН, София, 1990
  2. Feigenbaum constants
  3. Table of Dimensionless Numbers (PDF) // Посетен на 5 ноември 2009.