Белишко поле

котловина в България

Белишкото поле (или Белишка котловина) е част от котловинното дъно в северната част на Разложката котловина.[1]

Изглед към село Краище от Белишкото поле.

Белишкото поле е разположено по горното течение на река Места и по долното течение на десния ѝ приток Белишка река. От запад, север и североизток се загражда от южните склонове на Рила, а на югоизток – от склоновете на Родопите. От север на юг дължината му е 6 км, а ширината – до 1 км. Средна надморска височина 860 м. Котловинното дъно е изградено от плиоценски глини, припокрити с кватернерни наслаги. Почвите са ерозирани излужени канелени горски.[1]

В северния край на полето е разположен град Белица, а в югоизточната му част селата Краище и Горно Краище.[1]

От север на юг, в югоизточната му част, на протежение от 3 км, преминава от участък от второкласен път № 84 Звъничево – Велинград – Разлог.[1]

Успоредно на шосето преминава и участък от трасето на теснолинейната жп линия Септември – Добринище.[1]

Топографска карта Редактиране

Източници Редактиране