Биологично активни вещества

Биологично активните вещества (съкратено „БАВ“) са органични и неорганични субстанции, които в минимални количества оказват значително влияние върху организма на хората, животните и растенията, и изобщо върху всички живи същества – бактерии, протисти, гъби и други.

Органични редактиране

Според произхода си по отношение на конкретния организъм, органичните БАВ могат да бъдат:

  • автогенни – синтезирани от самия организъм. Такива са хормоните, простагландините и други;
  • изогенни – синтезирани от генетично еднороден организъм. Такива са БАВ в колониите от генетично еднородни микроорганизми;
  • хетерогенни – синтезирани от ген]етично близък организъм, по правило от същия биологичен вид. Такива са секретите на аналните жлези, с които представители на един и същи вид маркират територията си в дивата природа;
  • алогенни – може да са синтезирани от генетично еднороден организъм или да са получени по абиогенен път, естествено или изкуствено.
    • биологичните органични БАВ се синтезират от живи организми; такива са пчелната и змийската отрова, нивалинът, дигоксинът и други;
    • абиогенните органични БАВ може да възникнат в резултат от естествени природни процеси (вулканични изригвания), или да са синтезирани изкуствено – такива са всички лекарства.

Неорганични редактиране

Неорганичните БАВ може да се образуват и да съществуват в природата независимо от живия свят, като радиоактивните вещества, неорганичните отрови (цианкалий, цинков фосфид) или да бъдат синтезирани по изкуствен път от човека.

Източници редактиране

Панова, Диана Иванова. Биологично активни вещества от растителен произход: Науч. обзор. София, Изд. на Мед. акад. ЦНИМЗ, 1980. с. 84.

Външни препратки редактиране

База данни с над 7000 БАВ ((en))