В екологията биотичен фактор се наричат взаимодействията между организмите, които оказват влияние върху тях. Биотичните фактори са в рамките на популациите, биоценозите и екосистемата. Те биват отрицателни, положителни и неутрални. Към тях спадат и антропогенните фактори, свързани с негативното влияние на човека. Често са свързани с храната и се проявяват в хранителни /трофични/ мрежи. Според хранителната си специализация организмите могат да се разделят на:

1. Монофаги-хранят се само с един вид растения или животни.

2. Олигофаги-хранят се с голям брой близкородствени растителни или животински видове.

3. Полифаги-хранят се с голям брой различни растения или животни, между които няма близка генетична връзка.