Бит (информатика)

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за термина от информатиката. За думата за начин на живот вижте Бит.

Bit пренасочва насам. За ТВ канала, вижте BiT.

Бит (на английски: bit) е най-малката информационна единица за измерване на количеството информация от нейното вътрешно представяне в компютрите. Думата е създадена като съкращение на binary digit – „двоична цифра“. Бележи се с bit или (по-неправилно) с малката латинска буква b.

Единици, кратни на битРедактиране

В практиката се използват различни единици за информация, които са кратни на бит, като байт (8 бита), килобит (равен или на 1000 бита, или (по-неправилно) на 210 = 1024 бита), мегабит (равен или на 1 000 000, или (по-неправилно) на 220 = 1 048 576 бита), и т.н. (виж таблицата).

Единици, кратни на бит
С десетични представки по ISO С двоични представки по IEC
Име Означение Стойност Име Означение Стойност
килобит kbit 103 кибибит Kibit 210
мегабит Mbit 106 мебибит Mibit 220
гигабит Gbit 109 гибибит Gibit 230
терабит Tbit 1012 тебибит Tibit 240
петабит Pbit 1015 пебибит Pibit 250
ексабит Ebit 1018 ексбибит Eibit 260
сетабит Zbit 1021 себибит Zibit 270
йотабит Ybit 1024 йобибит Yibit 280

Компютрите обикновено обработват битовете на групи с фиксирана големина, условно наречени „думи“. Броят на битове в една дума варира в зависимост от модела на компютъра, обикновено между 8 до 80 бита, или дори повече при някои специализирани машини.

Международните организации ISO и IEC с общия си стандарт ISO/IEC 80000 определят, че символът за означаване на единицата за информация трябва да бъде „bit“, и същият символ трябва да се използва във всички кратни на единицата, например „kbit“ (за килобит). Въпреки това широко се използва и малката буква „b“ (например „kb“ за килобит). Главната буква „B“, както по стандарта, така и в практиката, е символ за означаване на байт.

В телекомуникациите (включително и в компютърните мрежи), скоростта за предаване на данни обикновено се измерва в единицата „бит за секунда“ (bit/s) или в нейни кратни, например kbit/s. Тази единица не бива да се бърка с бод (baud) – единица за броя на импулсите за една секунда.

ПредставянеРедактиране

Битовете могат да се представят по различни начини. В съвременните компютърни устройства битът обикновено е под формата на импулс на електрически ток или напрежение, или на електрическо състояние на тригер. За устройства, ползващи положителна логика, цифровата стойност 1 е представена с положително напрежение спрямо електрическата земя (до 5 V в случая на TTL логика), а цифровата стойност 0 се представя с 0 V.

Вижте същоРедактиране