Бифуркация

Уикимедия пояснителна страница

Бифуркация (от лат. bifurcus, „раздвоен“) е термин, който се използва в много и различни научни дисциплини и обозначава ситуация, в която настъпва качествено изменение по раздвояване на даден обект или процес.

В математиката и информатиката редактиране

Бифуркацията е термин, който може да се използва в математиката и информатиката в различни контексти. Съобразно ситуацията, в математиката терминът е приложим когато някой обект зависи от параметър   (не задължително скаларен) и във всяка околност на някоя стойност   на последния изследваните качества на обекта се оказват различни за всички  . Тази стойност   се нарича бифуркационна стойност или точка на бифуркация[1].

  • Бифуркационната теория е теория за равновесните решения на нелинейни диференциални уравнения. В точките на бифуркация възникват множество решения[2].
  • Бифуркационният метод в информатиката включва избор на някакво условие С и елиминирането му от таблицата на решенията като се генерират две подтаблици от решения, отговарящи на случаите, когато С е вярно, или не е. Методът се прилага рекурсивно до всички подтаблици, като в крайна сметка от първоначалната таблица на решенията се извежда дърво на решенията, всеки възел от което представлява условие, поддърветата – подтаблици на решенията, а листата – правила[2].

В социалните науки редактиране

Терминът бифуркация във философията, икономиката и социологията се ползва предимно като синоним на момент на дестабилизация на социалната или икономическата система[3][4][5]. Акцент се поставя върху необратимостта и непрогнозируемостта на процеса след точката на бифуркация[6].

Източници редактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.