Български език (списание)

българско списание

„Български език“ (pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372) е българско филологическо научно списание, което излиза от 1951 г. като научнопопулярно и научно издание на Института за български език при БАН. Целта му е да популяризира разностранната дейност на Института и да бъде научна трибуна за повишаване езиковата култура на обществото. Постепенно през десетилетията то се превърна в централен орган на българските езиковеди.

„Български език“
Корица на втората книжка на списание „Български език“ за 1953 г.
Информация
Видтримесечно списание
Начало1953
ИздателИнститут за български език при БАН
Редакторпроф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова, проф. д.ф.н. В. Райнов, проф. д-р Е. Мирчева, проф. д-р С. Коева (зам. гл. редактор), доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р П. Легурска
Главен редактордоц. д-р Татяна Александрова
Езикбългарски
ДържаваБългария

Обнародваните в списанието статии, дискусии, бележки, материали, критични отзиви осветляват различни въпроси на съвременното състояние (фонетика, граматика, речник, език и стил на писателите) и историческото развитие на нашия език. От друга страна, съобразявайки се с необходимостта от тясна връзка между езиковата теория и практика, списанието дава редовно указания по въпросите на правилността и чистотата на родния език. Поместват се и съобщения из езиковедския живот и в България, и в чужбина.

Годишно излизат от печат 4 книжки.

В продължение на 25 години (от 1951 до 1975 г.) главен редактор на списание „Български език“ е чл.-кор Любомир Андрейчин, от 1987 до 2003 г. – акад. Валентин Станков, след това главен редактор е проф. Владко Мурдаров.

Списание „Български език“ се реферира и индексира в следните бази данни с научна информация:

  • ERIH PLUS − European Reference Index for the Humanities
  • BRILL – Linguistics Bibliography Online
  • PROQUEST − Linguistics&Language Behavior Abstracts
  • ANVUR − National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes
  • MIAR − Information Matrix for the Analysis of Journals
  • eLIBRARY.RU

Външни препратки редактиране