Вододелът е категория във физическата география (хидрология и геоморфология основно), имаща основно значение при теренни наблюдения и изследвания. По своята същност представлява линията, която маркира разделението на два различни водосбора. Вододелът определя посоката на оттичане на реките (речния басейн). При планински терени вододелът следва планинското било, а при равнини – най-високата част.

Вододели и водосборни басейни на големите реки в Европа

Основните вододели на материка се наричат континентални. Те насочват водите към различни океани, морета или вътрешноконтинентални езера. Вододелът може да затваря контура на безотточни области.

Вижте същоРедактиране