Водосборен басейн

В хидрологията, водосборен басейн или водосборна област е територията, от която дадена река събира своите води.

Водосборният басейн на река Струма

Аналогично езерата, моретата и океаните имат свои водосборни басейни, включващи водите на реките, които се вливат в тях.

Площта на водосборния басейн е тази територия, която е разположена между вододелите, които го отделят от други такива. Водосборът на една река обхваща водосборите на нейните притоци.