Вълновото число е мярка за пространствената честота на дадена вълна. Числената му стойност е обратнопропорционална на дължината на вълната, и се измерва в единици реципрочна дължина. То е пространствения еквивалент на ъгловата честота . Използва се често във физиката и спектроскопията.

ДефиницииРедактиране

Две широко разпространени дефиниции за вълновото число са:

  •  , фазова разлика на единица дължина.
  •  , брой вълни на единица дължина.

където   е дължината на вълната. Първата дефиниция е по-разпространена във физиката, втората – в спектроскопията.

ПримериРедактиране

Вълновото число, характеризиращо фотон движещ се във вакуум e:

 

където   e честотата на електромагнитната вълна асоциирана с фотона,   е скоростта на светлината във вакуум,   e ъгловата честота асоциирана с фотона,   e енергията на фотона, а   – редуцираната константа на Планк.

Вижте същоРедактиране