Гарата е комплекс от съоръжения, предназначени за обслужване на различни транспортни средства. Според вида на транспортните средства съществуват следните видове гари:

В последните три случая става дума конкретно за съоръжения, обслужващи предимно пътнически превозни средства, както и самите пътници. Железопътните гари могат да бъдат както за обслужване на пътници и влакове за превоз на пътници, така и за други цели.

Вижте също редактиране

Селище редактиране

Гара и железопътна спирка са били и видове населено място в България до 14 юли 1995 г. [1].

Много села и градове са възникнали около железопътни гари поради оживената икономическа дейност. В някои случаи, гарите, наречени на името на близко населено място, стават по-големи и по-важни от едноименните им селища. Пример в тази насока е гара Кричим, която се обособява в самостоятелно селище, днес общинския център - град Стамболийски.

Интересен случай представлява село Кръстец, почти цялото население на което е заето в сферата на железопътния транспорт.

Бележки редактиране

  1. Съществувалите при влизането в сила на 14 юли 1995 г. на Закона за административно-териториалното устройство на Република България населени места от вида на махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села след влизането му в сила (съгласно § 7, алинея 3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона).