Генуциите (на латински: Genucia; Genucius) са патрицииска фамилия от Древен Рим.

Техните когномен са Авентиненсис, Авгурин, Ципот и Клепсина. (Aventinensis, Augurinus, Cipos, Clepsina). През 342 пр.н.е. народният трибун Луций Генуций предлага закона Генуция (Leges Genuciae, Lex Genucia).

Известни от фамилията: