Геоид (от гръцки – подобен на Земята) е повърхнина, нормалата (перпендикулярът към повърхнината) във всяка нейна точка съвпада с посоката на силата на тежестта. Геоидът съвпада с повърхността на водата в моретата и океаните в спокойно състояние. Геоидът може да се разглежда като форма на планетата и играе важна роля в геодезията. Формата на геоида не може да бъде изразена с прости математически формули. Геоидът е неправилно кълбовидно тяло, което съвсем малко се различава от ротационния елипсоид, т.е. геометрично тяло получено от завъртването на елипса около малката ѝ ос. Ето защо на практика формата на Земята се приема за елипсоид, който се нарича земен елипсоид или сфероид.

1. Световен океан
2. Земен елипсоид
3. Нормали
4. Земята
5. Геоид

Чрез физико-гравиметрични изследвания, проведени в различни точки на земната повърхност, се определят флуктуациите в плътността на Земята; прави се анализ на геопотенциала, а от там и на силовото поле във всяка точка; следи се как варира силата на тежестта от географската ширина т.нар. По този начин се създава модел на действителната форма на Земята, наречен геоид. Въз основа на точни измервания е установено, че Земята се отклонява от формата на ротационния елипсоид.

Триизмерна визуализация на неравностите на геоида, използвайки единицата за ускорение гал.

Вижте същоРедактиране