Геометрична прогресия

В математиката геометрична прогресия е редица от числа, в която първото число е различно от нула, а всяко следващо число е получено от предишното чрез умножение с константа, различна от нула. Тази константа се нарича частно. Например редицата 2, 4, 8, 16, ... е геометрична прогресия с първи член 2 и частно 2, а геометричната прогресия 20, 10, 5, ... е с първи член 20 и частно 1/2. Първата е пример за растяща, а втората – за намаляваща прогресия.

За всяка геометрична прогресия е в сила равенството , където е частното на прогресията. Очевидно една геометрична прогресия е напълно определена, ако знаем първия ѝ член и нейното частно.

Формула за общия член редактиране

Формулата за  -тия член на прогресията е  .

Анализ на частното редактиране

  •   ще се получи редуване на положителни и отрицателни числа;
  •   клоняща към плюс или минус безкрайност редица в зависимост от знака на първия член;
  •   могат да се разглеждат 2 редици: четните номера клонят към минус безкрайност, а нечетните – към плюс безкрайност, или обратно в зависимост от знака на първия член;
  •   редицата клони отгоре или отдолу към 0 в зависимост от знака на първия член;
  •   редицата колони към нула с редуващи се положителни и отрицателни членове;
  •   редицата е съставена от константи, равни на първия член;
  •   редицата е съставена от константи, равни или противоположни на първия член, в зависимост от четността на поредния номер;
  •   редицата се състои само от нули, с изключение на първия член.

Свойства редактиране

  •   за всяко  , т. е. всеки член на геометричната прогресия след първия е средно геометричен на съседните си членове. В сила е и обратното твърдение: ако   е числова редица с ненулеви членове, в която всеки член след първия е средно геометричен на съседните си членове, то тази редица е геометрична прогресия.
  • Логаритмите на членовете на геометрична прогресия образуват аритметична прогресия.

Сума на геометричната прогресия редактиране

Сумата на първите   члена на геометричната прогресия е

 

или, разписана подробно,

 

Умножаваме двете страни на (1) с частното   и получаваме

 

Изваждаме (2) от (1) и намираме

 

Сега, ако  , веднага получаваме формулата за сбор на първите   члена на геометрична прогресия:

 

В частност при   имаме  

При   прогресията е намаляваща и нейната  -та (частична, парциална) сума се дава с (4). Ако имаме още, че  , то е изпълнено   и тогава под сума на прогресията се разбира границата

 

Равенството (6) е известно като сума на безкрайно намаляваща геометрична прогресия.

Произведение на геометричната прогресия редактиране

Произведението на първите   члена на геометрична прогресия е

 

Оттук лесно получаваме, че  .

Сумата в степенния показател на   е всъщност сума на аритметична прогресия с първи член  , разлика   и последен член   и е числено равна на   Така произведението на първите   члена на геометрична прогресия (за която предполагаме, че са изпълнени условията  ) се дава с формулата

 

Вижте също редактиране