Георги Наджаков/Литература

списък

Това са източници относно Георги Наджаков.

Литература за Георги НаджаковРедактиране

 1. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, София, Унив. изд (1989)
 2. С. Иванов, Академик Георги Наджаков, сп. Физика (1988) кн. 1, с. 29 – 34
 3. С. Иванов, Академик Георги Наджаков – научна преподавателска и обществена дейност (По случай 90 години от рождението му), Списание на БАН (1987) кн. 1, с. 71 – 75
 4. С. Иванов, Академик Георги Наджаков на 70 години, Списание на Физико-математическото дружество (1967) с. 163 – 170
 5. С. Иванов (ред), Академик Георги Наджаков. Юбилеен сборник. Т. 1, Обществена дейност, Изд. БАН, София (1959)
 6. П. Лазарова, Изложба „90 години от рождението на акад. Г. Наджаков“, Бюлетин на ДФБ (1988) кн. 2, с. 23 – 25
 7. П. Лазарова, А. Ваврек, Европейските корени на българската физика, Наука (2003) кн. 2, с. 3 – 10.
 8. П. Лазарова, Академик Георги Наджаков – строител на съвременната българска физика, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 111 – 120
 9. П. Лазарова, Академик Георги Наджаков – патриарх на българската физика, сп. Наука (2006) кн. 6
 10. А. Ваврек, Сто години от рождението на академик Георги Наджаков, Списание на БАН (1996) кн. 6, с. 58 – 62
 11. А. Ваврек, Тържествено събрание по случай 90 годишнината от рождението на акад. Георги Наджаков, Физико-математическо списание (1987) кн. 3, с. 219 – 222
 12. А. Ваврек, Половин век от откриването на фотоелектретите, Бюлетин на Дружеството на физиците в България (1986) кн. 4, с. 36 – 40
 13. А. Апостолов, Георги Наджаков, сп. Физика (1987) кн. 2, с. 22 – 25
 14. Н. Кашукеев, Фотоелектрети и фотоелектретно състояние (за Г. Наджаков), Физика (1987) кн. 2, с. 25 – 28
 15. Н. Кашукеев, Делото на Академик Георги Стефанов Наджаков (По случай 90 години от рождението му), Природа (1987) кн. 3, с. 88 – 91
 16. С. Габраков, Един век от откриването на фотоефекта, Бюлетин на Дружеството на физиците в България (1987) кн. 1, с. 33 – 38
 17. Из приветствието на академик Георги Наджаков по случай 90 годишнината на Софийския университет, 6 декември 1978, Бюлетин на Дружеството на физиците в България (1986) кн. 4, с. 34 – 36
 18. В. Рельовска, Р. Казанджиева, Г. Клисарски, К. Илиев, Първият български откривател. – В: Български откриватели и изобретатели. София, Техника (1986) с. 13 – 19<br /
 19. Г. Сесслер, Очерк по истории исследовании электретов, – В: Электреты. Москва, Мир (1983) с. 13–17
 20. М. Борисов, А. Ваврек, Виден български учен. Деветдесет години от рождението на академик Георги Наджаков виден български учен, в. Вечерни новини, бр. 25 (30.I.1987) с. 1
 21. М. Борисов, В. Кусев, А. Ваврек, Георги Наджаков и българската физика, Списание на БАН (1982) кн. 3, с. 80 – 87
 22. М. Борисов, А. Ваврек, В трудни фарадеевски условия (за Г. Наджаков), в. АБВ (октомври 1981)
 23. М. Борисов, Академик Георги Стефанов Наджаков (26.12.1896 – 24.02.1981), Физика (1981) кн. 3, с. 9 – 10
 24. М. Борисов, А. Ваврек, Георги Стефанов Наджаков (1897 – 1981). – В: Бележити български физици, София, Народна просвета (1981) с. 51 – 102
 25. М. Борисов, Академик Георги Наджаков на 80 години, Физико-математическо списание (1977) кн. 4, с. 351 – 356
 26. М. Борисов, Академик Георги Наджаков и българската физика, Физика (1977) кн. 2, с. 1 – 8
 27. М. Борисов, Акад. Георги Наджаков на 75 години, Физико-математическо списание (1971) кн. 1, с. 75 – 77
 28. М. Борисов, Българската физическа класика 100 години от рождението на акад. Г. Наджаков Светът на физиката (1997) кн. 1, с. 40 – 47
 29. М. Борисов, Признателност за моя учител, Зора, бр. 41 (1 февруари 1994)
 30. В. Врански, Академик Георги Наджаков – бележит български физик. – В: Проблеми на висшето образование, г. 16 (1978) кн. 4, с. 50
 31. Хр. Я. Христов, Академик Георги Наджаков на 75 години, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 24 (1973) с. 5 – 12
 32. Х. Христов, Виден физик и общественик. Академик Георги Наджаков на 75 години, в. „Работническо дело“, бр. 259 (23 декември 1971)
 33. Георги Стефанов Наджаков. – В: Сто години Българска Академия на Науките 1869 – 1969. т. 1. Академици и член-кореспонденти. София (1969) с. 453 – 457
 34. Академик Георги Наджаков – Герой на социалистическия труд, Сп. БАН (1967) кн. 1, с. 100
 35. К. Братанов, Г.Наджаков, в. „Работническо дело“ (8 януари 1967)
 36. Честване на академик Георги Наджаков в Дубна, Сп. БАН (1967) кн. 1, с. 101
 37. 70-годишен юбилей на академик Георги Наджаков, Сп. БАН (1967) кн. 1, с. 100 – 101
 38. Прощаване с академик Георги Наджаков, в. Вечерни новини, бр. 41 (26 февруари 1981) с. 2
 39. В. М. Фридкин, И. С. Желудев, Фотоэлектреты и электрографический процесс, Москва, Изд. АН СССР (1960)
 40. Е. Джаков, Академик Георги Наджаков и неговата научна дейност. – В: Академик Георги Наджаков. Юбилеен сборник. Т. 2, София (1959) с. 5 – 16
 41. Е. Джаков (ред), Академик Георги Наджаков. Юбилеен сборник. Т. 2. Научна дейност. Изд. БАН, София (1959)
 42. Акад. проф. Георги Стефанов Наджаков. – В: Лауреати на Димитровски награди в областта на науката 1950 – 1953, Биобиблиографски справочник, София, Изд. БАН (1955) с. 30 – 32
 43. И. Азманов, Един ден с професор Наджаков, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 135 – 138
 44. И. Азманов, Професор Г. С. Наджаков и Софийският университет, Сп. БАН, т. 33 (1987) кн. 4, с. 66 – 76
 45. Н. Балабанов, Ролята на академик Георги Наджаков в създаването на пловдивската университетска физика, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 121 – 124
 46. С. Балабанов, Електрометрични методи, развивани от акад. Г. Наджаков и сътрудници за изследване на физиката на повърхността на метали, полупроводници и диелектрици, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 125 – 129
 47. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 139 – 143
 48. К. Коленцов, Откривателски и изобретателски приноси на академик Георги Наджаков – бележит учен и организатор на българската физика през 20 век, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София, ИФТТ (2007) с. 130 – 134
 49. М. Стаменов, Акад. Наджаков – авторът на откритието, от което се роди фотокопирната машина, в. Сега (9.11.2005)
 50. Г. Димитрова, Наджаков нощ и ден работеше с Мария Кюри, в. Нощен труд, (април 2004) с. 9.
 51. Е. Петров, Бащата на копирната машина, в. Труд (18 март 2004) с. 17
 52. В. Фридкин, Първият ксерокс, Светът на физиката (2003) кн. 1, с. 43 – 50, превод Е. Наджакова (Наука и жизнь, 2002, кн. 10, с. 111 – 115)
 53. К. Коленцов, Професор Георги Стефанов Наджаков – бележит учен и откривател, Интелектуална собственост (2002) кн. 9, с. 28 – 29
 54. Н. Балабанов, 100 години от рождението на българския физик Георги Стефанов Наджаков (26.12.1896 – 24.02.1981), Светът на физиката (1995) кн. 4, с. 44
 55. К. Момчев, Плодовете на моя труд бяха добри: Първото българско откритие: фотоелектретното състояние на веществата. Автор Георги Наджаков, Вечерни новини, бр. 98 (1992)