Геохимията е наука за състава, законите за разпространението и миграцията на химичните елементи на Земята. Използва химични, физикохимични и физични методи. Има голямо значение за практиката — разкрива закономерностите в разпределението на полезните изкопаеми.

Вижте същоРедактиране