Глобална мрежа е комуникационна или инфраструктурна мрежа, чиито комуникационни връзки покриват пространство от порядъка на стотици километри. Географски погледнато глобалната мрежа е най-голямата от регионалната, районната, локалната и персоналната комуникационна мрежа. Най-голямата, а и най-известната за сега глобална мрежа е Интернет.