Гражданско участие

Гражданското участие или гражданското ангажиране представлява подтикване на обществото да се ангажира в политическия процес и със свързаните с него каузи и казуси. Общността започва да става колективен източник на промяна, политическа и неполитическа.

Гражданското участие съдържа много елементи, но в основата си то е свързано с взимането на решения, или с контрола върху взимането на решения кой, как и по какъв начин се възползва от обществените ресурси. Принципът на гражданското участие подчертава най-основния принцип на демократичното управление, а именно че народът (гражданството) е истинският суверен.

Гражданското участие се отнася за правото на народа да определя какво е публичното благо и да определя политиката, чрез която това публично благо ще бъде постигано, както и да подменя или реформира институциите, които не обслужват тази цел.

Гражданското участие може също да бъде обобщено като методи за съвместна работа, за постигане на промяна в живота на общностите и разработката на комбинация от методи, знания, ценности и мотивация, с цел да се постигне обществена промяна. Това означава подобрение на качеството на живот на общността, както чрез политически, така и чрез неполитически процес.

ФормиРедактиране

Гражданското участие може да приеме много форми – от индивидуално доброволчество към организационно ангажиране до участие в избори. То може да включи усилия да адресира директно даден въпрос, да работи в екип за да реши проблем или да комуникира с институциите на представителната демокрация. Друг начин да се опише тази концепция е чрез чувството за лична отговорност, което индивидите усещат, като дълг към общностите към които принадлежат. „Младежкото гражданско участие“ има идентични цели, но е фокусирано върху гласа на младежта.

Изследване, публикувано от Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement at Tufts University, разделя гражданското участие в три категории: гражданско, изборно и политическо. Учените, разглеждащи младежкото гражданско участие онлайн, смятат че е необходимо по-широко разглеждане на гражданското участие, което в момента се фокусира върху целта на съществуване на институциите и дейностите, и трябва да включва и зараждащите се институции и дейности, които се стремят към същите цели. Тези изследователи на гражданското участие възразяват, че ограничаването на гражданското участие само до изборно поведение, е недостатъчно, за да бъде описан пълният спектър на гражданско участие в обществения живот.

Форми на участие
Неполитическо участие Изборно участие Политическо участие
Решаване на проблеми на общността Редовно гласуване Контакти с политици
Редовно доброволчество за неполитическа организация Агитиране на други за упражняване на право на глас Контакти с печатни медии
Активно членство в група или асоциация Демонстриране на значки, надписи, стикери Контакти с електронни медии
Участие в благотворително събитие Принос към предизборни кампании Електронни петиции
Участие в друг вид благотворителност Доброволчество за кандидат или политическа партия Петиции на хартия
Кандидатиране на избори Регистриране на избиратели (само в избирателни системи с доброволна регистрация) Бойкоти
Символично неучастие Кампания от врата на врата

Гражданското участие и местната властРедактиране

Чрез гражданското участие се изграждат местните общности.

Често се смята, че гражданското участие води до следните ползи за местната власт:

  • По-лесно възприемане на политическите решения от обществеността и по-слаб контраефект, под формата на съдебни процедури, извънредни избори или отмяна на взети решения;
  • Увеличаване на доверието между гражданите и властта, което подобрява ефективността на публичните изслушвания и обществени съвети;
  • При необходимост, намиране на най-малкото зло като политическо решение, когато възможните решения са еднакво непопулярни;
  • Достигане до по-креативни и по-добри решения на обществени проблеми;
  • Създаване на участващи граждани, вместо на взискателни клиенти;
  • Създаване на местна общност;
  • Повишаване на ефективността и намаляване на усилията за упражняване на местната власт.

Местно доброволчествоРедактиране

В почти всяка местна общност, местните власти не успяват да финансират или да организират дадени дейности или услуги, което налага доброволчеството, например социални кухни, почистване на паркове и градинки и т.н. Участието на гражданите помага да се запознаят от първа ръка с проблемите на местно ниво и да създаде между тях чувство за общност и солидарност.

Сътрудничество в рамките на общносттаРедактиране

Сътрудничеството в рамките на общността включва демократичните пространства, където хората със сходни интереси могат да се събират, за да обсъждат различни въпроси от обществена важност и средство, чрез което тези промени биха били постижими. Тези пространства биха могли да бъдат разглеждани като информационни центрове, като съседски асоциации, училищни настоятелства и подобни места, където гражданите биха могли да получат информация, отнасяща се за техните общности (предстоящи промени, предложения за решения на съществуващи проблеми и тн.), както и създаване на място, където гражданите чувстват че гласът им се чува и че техния принос към местното самоуправление се зачита.

Онлайн участието дава на гражданите възможност да бъдат ангажирани в местната власт, без да напускат дома си. Онлайн ангажирането включва неща като онлайн гласуване (в гражданските съвещателни тела, където участва гражданинът), и публични дискусии, които дават на гражданите възможността да изразят мненията си по различни теми и да предлагат решения, както и да намерят съмишленици, с които да формират групи за натиск по отделни въпроси. Употребата на интернет позволява бърз достъп до информацията и има за ефект по-добре информирано обществено мнение, както и по-консолидирани общности от граждани.

Гражданското участие и националната властРедактиране

  • Гражданското участие има множество връзки с различни държавни институции. Чрез ценностите, знанията, свободите, уменията, идеите, отношенията и вярванията на гражданите, гражданското участие култивира и оформя държавните институции да представляват голямо разнообразие от множество културни, социални и икономически идентичности.
  • Гражданското участие на държавно ниво не е възможно без участие на местно ниво. В демократичното общество, гражданите са източник на живот на представителната демокрация. Приложение на този принцип може да бъде открит в програмите и законите, които държавите приемат, базирани върху обратната връзка по определени въпроси. Политиките, отнасящи се до здравето, образованието, неравенството, имиграцията и т.н. са някои от примерите, където може да се открие влияние на гражданското участие върху държавната политика.

Външни препраткиРедактиране