Дихото̀мия (от гръцки: διχοτομία – „разделяне на две“) е начин на класификация на класове, множества, понятия, термини и други, състоящ се в разделяне на двойки от „подчинени“ елементи (подкласове, подмножества и др.). Пример за дихотомия в психологията: субект – обект.