Друго парично посредничество

икономическа дейност по КИД-2008

Друго парично посредничество е подотрасъл на финансовите услуги.

Друго парично посредничество
КИД-2008
-K. Финансови и застрахователни дейности
-64. Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
-64.1. Парично посредничество
→64.19. Друго парично посредничество

Той обхваща паричното посредничество, с изключение на централните банки – привличане на депозити или техни заместители от нефинансови източници и отпускането на кредити, извършвано обикновено от банките.[1] Дейността им често включва и извършването на трансакции и разплащания, откриването и управляването на банкови влогове и сметки и паричните средства в тях и др.

БележкиРедактиране