Дружество по Закона за задълженията и договорите

Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) е неперсонифицирано гражданско дружество, създадено с договор между 2 или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т.е. за извършване на съвместна дейност. Този тип неперсонифицирани дружества се регламентира от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Учредяване на ДЗЗДРедактиране

Членове 357-364 от ЗЗД уреждат:

  • Създаването и прекратяването на неперсонифицираните дружества;
  • Осъществяването на дейността;
  • Правомощията на съдружниците.

Подобно на търговските дружества, съдружниците в ДЗЗД могат да договарят и правят имуществени и парични вноски за постигане на съвместната си цел. Вноските са обща собственост на съдружниците, включително и вложените в стопанската дейност вещи и стоки, в качеството им на услуги, материали, гориво, суровини. Всичко, което е придобито от дружеството става обща собственост на съдружниците. Всеки съдружник има право да иска и да получи своя дял от общата собственост на дружеството, но само при излизане от него или при прекратяване на дружеството. Печалбите и съответно загубите на гражданското дружество се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял, ако в договора не е уговорено друго. Съгласно чл. 361 от ЗЗД се приема за недействителна всяка уговорка за изключване на някой от съдружниците от участие в загубите и печалбите на дружеството.

Неперсонифицираното дружество се прекратява:

  • При изтичане на срока, за който е създадено и който е посочен в договора;
  • При постигане целта на дружеството или ако постигането ѝ е станало невъзможно;
  • При смърт или запрещение на един от съдружниците, в случай че в договора не е уговорено друго;
  • С предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, при условие, че дружеството не е образувано за определен срок и ако не е уговорено изрично, че дружеството ще продължи да осъществява дейността си с останалите съдружници;
  • Дружеството се прекратява и по решение на съда, ако има основателни причини за това.

Управление на ДЗЗДРедактиране

Формата на неперсонифицираното дружество има специфичен статут, различаващ се от правния статут на юридическите лица, но по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването на данъчните актове то се приравнява към юридическите лица [чл. 18, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс и параграф 11 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане]. Приравнено на останалите юридически лица ДЗЗД се регистрират по общия ред на ДПК, начисляват и внасят данъците по ЗКПО или патентен данък, попълват и подават годишна данъчна декларация, регистрират се по ЗДДС, ако отговарят на условията, посочени в закона.

Няма разлика в отношенията на неперсонифицираното лице с трудовото законодателство, в качеството на тези дружества на възложител или работодател, където следва да се удържа от доходите, изплащани на физическите лица, авансов данък по реда на чл. 36 и 38 от ЗОДФЛ.