Дунавска отточна област

Дунавската отточна област е част от територията на България, чиито речни води се оттичат към акваторията на Черно море посредством течението на река Дунав. Условно някои автори в областта на хидрологията от нея отделят Дунавската отточна област от Черноморската в отделна подобласт. Така се приема, че към тази област принадлежат реките, които пряко вливат водите си в Черно море посредством Дунав:

Карта на отточните области в България и главния вододел. Черноморската отточна област е обозначена в бяло, като Дунавската отточна подобласт е условно разделена с пунктир

Вижте също

редактиране