Държавна агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е единственият специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето в България. Агенцията е създадена на основание Закон за закрила на детето с постановление №226/30.10.2000 г. на Министерски съвет и започва своята дейност от 1 януари 2001 година.

Държавна агенция за закрила на детето
ДАЗД
Coat of arms of Bulgaria.svg
Информация
Основаване 1 януари 2001 г.
Юрисдикция Правителство на България
Седалище Flag of Bulgaria.svg София, България
Ръководител д-р Елеонора Лилова,
председател
Уебсайт www.sacp.government.bg

Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца в Република България и техните семейства чрез създаваните политики и мерки за гарантиране правата на детето.

Централната администрация на ДАЗД се намира в София, ул. „Триадица“ №2.

ФункцииРедактиране

Функциите на ДАЗД включват:

 • разработване на единна и координирана държавна политика за закрила на детето;
 • разработване и контрол на изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето;
 • извършване на проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето;
 • извършване на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето;
 • разработване на критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;
 • настаняване в семейство на роднини или близки; настаняване в приемно семейство;
 • настаняване в специализирана институция; участие в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето;
 • издаване на лиценз за предоставянето на социални услуги за деца;
 • работа при създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите, организиране и провеждане на научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето.

СтруктураРедактиране

РъководствоРедактиране

 • Председател – д-р Елеонора Лилова
 • Заместник-председател – Валери Йорданов

Специализирана администрацияРедактиране

 • Главна дирекция „Контрол по правата на детето“
 • Отдел „Мониторинг и контрол – западен“ (за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен)
 • Отдел „Мониторинг и контрол – северен“ (за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра)
 • Отдел „Мониторинг и контрол – южен“ (за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол)
 • Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
 • Отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“
 • Отдел „Международна закрила, сътрудничество и координациия

Обща администрацияРедактиране

Консултативни органиРедактиране

Към Държавната агенция за закрила на детето функционират 3 консултативни органа: Национален съвет за закрила на детето;[1], Съвет на децата[2] и Консултативен съвет по въпросите на децата.[3]

Национална телефонна линия за децаРедактиране

Към ДАЗД има национална телефонна линия за деца. Линията е с общоевропейски номер 116 111, и предоставя на децата, родителите и близките им, както и на специалистите, възможност за 24-часова специализирана помощ чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция и улеснява достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.

Органи за закрила на дететоРедактиране

Закрилата на детето се осъществява чрез председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия; дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане; министъра на труда и социалната политика; министъра на вътрешните работи; министъра на образованието и науката; министъра на правосъдието; министъра на външните работи; министъра на културата; министъра на здравеопазването и кметовете на общини.

Органите по закрила разработват и участват в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето.

Партньори на ДАЗДРедактиране

• Държавни институции • Органи на местно самоуправление • Неправителствени организации (НПО), работещи за и с деца • Български и чуждестранни физически и юридически лица • Международни организации

Основни документи, свързани с дейността на ДАЗДРедактиране

- Конвенция на ООН за правата на детето - Закон за закрила на детето - Национална стратегия за детето 2008-2018 година - Националната стратегия ”Визия за деинституционализацията на децата в Република България” - Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020) - Национална програма за закрила на детето за 2018 г. - Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца - Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина - Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция - Етичен кодекс на работещите с деца

Ръководство на ДАЗД през годинитеРедактиране

2016 – 2018 г. Председател: Офелия Кънева

2013 – 2016 г. Председател: Ева Жечева

2012 – 2013 г. Председател: Калин Каменов

2009 – 2012 г. Председател: Надя Шабани

2002 – 2009 г. Председател: Ширин Местан

2001 – 2002 г. Председател: Ева Жечева

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране