Държавна агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е единственият специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето в България.

Държавна агенция за закрила на детето
Информация
АбревиатураДАЗД
Основаване1 януари 2001 г.
ЮрисдикцияПравителство на България
Седалище София, България
Ръководителд-р Теодора Иванова,
председател
Уебсайтwww.sacp.government.bg

Агенцията е създадена на основание Закон за закрила на детето с постановление №226/30.10.2000 г. на Министерския съвет на Р България и започва своята дейност от 1 януари 2001 година.

Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца в Република България и техните семейства чрез създаваните политики и мерки за гарантиране правата на детето.

Централната администрация на ДАЗД се намира в гр. София, ул. „Триадица“ №2.

Офиси в страната: гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Пловдив и гр. Русе.

Функции редактиране

Функциите на ДАЗД включват:

 • разработване на единна и координирана държавна политика за закрила на детето;
 • разработване, изпълнение и контрол на национални и регионални програми за закрила и права на детето;
 • извършване на проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, Дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето;
 • подпомагане на социални услуги за деца по прилагането на мерките за съдействие, подкрепа и услуги в семейна среда;
 • консултиране и подкрепа на гражданите в областта на закрилата и правата на детето;
 • работа при създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за закрила;
 • анализ на проблемите, политиките и услугите, организиране и провеждане на научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата и правата на детето.

Структура редактиране

Ръководство редактиране

 • Председател – д-р Теодора Иванова
 • Заместник-председател - Ивайла Касърова

Специализирана администрация редактиране

 • Главна дирекция „Контрол по правата на детето“
 • Отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с офиси в гр. София и гр. Враца (координират и контролират случаи за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен)
 • Отдел „Мониторинг и контрол – северен“ с офиси в гр. Русе и гр. Варна (за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра)
 • Отдел „Мониторинг и контрол – южен“ с офиси в гр. Бургас и гр. Пловдив (за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол)
 • Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ - Политики, стратегическо планиране и програми. Международна закрила, сътрудничество и координация.

Обща администрация редактиране

Консултативни органи редактиране

Към Държавната агенция за закрила на детето функционират 3 консултативни органа: Национален съвет за закрила на детето;[1], Съвет на децата[2] и Консултативен съвет по въпросите на децата.[3]

Национална телефонна линия за деца 116 111 редактиране

Към ДАЗД има Национална телефонна линия за деца. Линията е с общоевропейски номер 116 111, и предоставя на децата, родителите и близките им, както и на специалисти, граждани възможност за 24-часова специализирана помощ чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция и улеснява достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства. На телефон 116 111 може да се подават сигнали за деца в риск, които се предават за работа на Отделите за закрила по места в страната на АСП и се проследяват от експертите на ДАЗД.

Линията работи седем дни в седмицата без почивен ден, безплатна и анонимна за цялата страна. През 2020 г. ДАЗД става член на Глобалната мрежа на телефонни линии за деца Clild Helpline International.

Сайт на Националната телефонна линия за деца 116 111: https://www.116111.bg/

Органи за закрила на детето редактиране

Закрилата на детето се осъществява по реда на Закона за закрила на детето чрез:

- Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане (АСП). Отделите за закрила на детето са 147 в цялата страна. В тях работят социалните работници с деца и семейства;

- председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), чрез администрацията си в шест града в страната (София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе), които незабавно предават случаи с деца за работа на Отделите за закрила на детето към Дирекциите на АСП. Случаите, за които има информация в ДАЗД, се проследяват и контролират от експертите на агенцията. Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ извършва проверки за работата на социалните работници, учители, лекари, специалисти за работа с деца и др.;

- министъра на труда и социалната политика;

- министъра на вътрешните работи;

- министъра на образованието и науката;

- министъра на правосъдието;

- министъра на външните работи;

- министъра на здравеопазването;

- министъра на културата;

- кметовете на общини.

Органите по закрила разработват и участват в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето.

Партньори на ДАЗД редактиране

• Държавни институции • Органи на местно самоуправление • Неправителствени организации (НПО), работещи за и с деца • Български и чуждестранни физически и юридически лица • Международни организации.

Основни документи, свързани с дейността на ДАЗД редактиране

Конвенция на ООН за правата на детето - Закон за закрила на детето - Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година - Националната стратегия ”Визия за деинституционализацията на децата в Република България” - Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020) - Национална програма за закрила на детето за 2018 г. - Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина - Координационен механизъм при насилие- Етичен кодекс на работещите с деца.

През 2021 г. Държавната агенция за закрила на детето отбелязва 20 години от своето създаване. За тези двадесет години, всички свързали професионалния си път с ДАЗД преодоляват много предизвикателства в общата цел да гарантират правата на децата, а агенцията изпълва със съдържание идеята за единна и координирана държавна политика чрез дейността си.

20 години ДАЗД – гарант за правата на децата в България.

Стратегии, политики и решения в полза на децата на България.

Ръководство на ДАЗД в годините редактиране

Председател: д-р Теодора Иванова

2022 - Досега

Председател: д-р Елеонора Лилова

2016 – 2022 г.

Председател: Офелия Кънева

2013 – 2016 г.

Председател: Ева Жечева

2012 – 2013 г.

Председател: Калин Каменов

2009 – 2012 г.

Председател: Надя Шабани

2002 – 2009 г.

Председател: Ширин Местан

2001 – 2002 г.

Председател: Ева Жечева

Източници редактиране

Външни препратки редактиране