Единен граждански номер

Единният граждански номер (съкратено ЕГН, е-ге-не) представлява 10-цифрен низ от няколко числа, който е уникален за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Единният граждански номер е въведен през 1977 г.[1]

СтруктураРедактиране

Първите шест цифри съответстват на датата на раждане (ГГММДД). Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, могат да се кодират единствено годините между 1900 и 1999. Останалите години се представят по следния начин:

  • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
  • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Следващите три цифри (седма, осма и девета) са информация за областта в България и поредността на раждането, като седмата и осмата са случайно генерирани според града, а деветата е нечетна за момиче, и четна за момче.

Град Отделени номера
Благоевград от 000 до 043
Бургас от 044 до 093
Варна от 094 до 139
Велико Търново от 140 до 169
Видин от 170 до 183
Враца от 184 до 217
Габрово от 218 до 233
Кърджали от 234 до 281
Кюстендил от 282 до 301
Ловеч от 302 до 319
Монтана от 320 до 341
Пазарджик от 342 до 377
Перник от 378 до 395
Плевен от 396 до 435
Пловдив от 436 до 501
Разград от 502 до 527
Русе от 528 до 555
Силистра от 556 до 575
Сливен от 576 до 601
Смолян от 602 до 623
София – град от 624 до 721
София – окръг от 722 до 751
Стара Загора от 752 до 789
Добрич (Толбухин) от 790 до 821
Търговище от 822 до 843
Хасково от 844 до 871
Шумен от 872 до 903
Ямбол от 904 до 925
Друг/Неизвестен от 926 до 999

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

  1. Всяка от първите девет цифри се умножава по съответното ѝ тегло (виж таблицата) и резултатите се сумират;
  2. Получената сума се дели на 11 с остатък;
  3. Ако остатъкът от делението е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе за контролна се взема цифрата 0.

(Теглата са съответната степен на двойката по модул 11.)

Пример: 6101057509 – мъж, с дата на раждане 5 януари 1961 г. Забележка: ЕГН е коректен, но такова лице не съществува.

Изчисляване на контролната цифра в примера:

  1. 6*2 + 1*4 + 0*8 + 1*5 + 0*10 + 5*9 + 7*7 + 5*3 + 0*6 = 130;
  2. Делим получената сума на 11 и получаваме дроб: 130/11 = 11,(81);
  3. За да намерим остатъка, умножаваме цялата част от получената дроб по 11 и изваждаме резултата от първоначалната сума: 130 - 11*11 = 9;
  4. Kонтролната цифра е 9.
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тегло x2 x4 x8 x5 x10 x9 x7 x3 x6

МесторождениеРедактиране

Поради съществувалата в продължение на много години практика на общинските подразделения на ЕСГРАОН да се раздават листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове, то по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин. Други отдели на ЕСГРАОН направо сумират поредния номер на раждане с последните 3 цифри от ЕКНМ и прибавят единица в зависимост от пола на детето. Споменатата практика се отрича от служителите на ЕСГРАОН, но въпреки това често се използва от правоохранителните органи за бърза проверка на валидността на документи за самоличност.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

БележкиРедактиране