Ендотермичен процес

Ендотермичен процес или ендотермична реакция (на гръцки: endon — вътре и на гръцки: therme – топлина) е химична реакция, съпроводена с поглъщане на енергия от външната среда във формата на топлина, например разлагането на СаСО3 на СаО и СО2. При тези реакции продуктите са енергийно по-богати от изходните вещества. Обратната реакция се нарича екзотермична. Терминът се употребява във физиката и химията. Най-значимият за живота на Земята ендотермичен процес е фотосинтеза. Топлинният ефект на ендотермичните реакции е отрицателен. В химично уравнение се отбелязва с -Q.

ПримериРедактиране

  • Хидролиза
  • Йонизация
  • Електролиза
  • процесите свързани с приготвяне на храна
  • при разтварянето на някои вещества във вода (калиева селитра, амониева селитра, натриева селитра, амониев хлорид (нишадър))
  • изпарение на вода