Енергетичната яркост е радиометрична величина, равна на количеството лъчист поток, което е излъчено, отразено, пропуснато или получено от дадена повърхност за единица пространствен ъгъл и единица площ, проектирана в равнината, перпендикулярна на посоката на лъчението.

където

е лъчистият поток във W
е пространственият ъгъл в sr
е проектираната площ в m2, като е ъгълът между нормалния вектор към разглежданата повърхност и посоката на разпространение на лъчението

Мерната единица на енергетичната яркост в SI е W/(m2·sr).

Вижте също

редактиране