Ерозия на почвата

В геоморфологията дрейфът (или ерозията) е съвкупност от процеси, които премахват насипните материали от земната повърхност и ги транспортират до други места. Дрифтирането се извършва от мобилни агенти [1] – движението на вода, вятър и ледници и за разлика от износването не се подпомага от скалните и зърнените фрагменти, открити при отстраняването на материала.

Слоеве от цветен пясъчник са изложени открити в резултат на дрейф

Материалите, върху които се пренася дрейфа и които се транспортират чрез него, се наричат алувий и са източник на утайка, която образува утаечни скали.

Почвена ерозия близо до Вашингтонския държавен университет.

Почвената ерозия е процес на механично разрушаване и отнасяне на почвата под влияние на водата или вятъра. Ето защо, различаваме:

Почвената ерозия е проблем за всички територии на света, поради което повсеместно се води борба с почвената ерозия, както на селскостопанския поземлен фонд, така и на горския. Провежданите в противоерозионния комплекс мерки могат да се обединят в 3 групи:

ДефиницияРедактиране

 
Неплодородни области

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране