Закон за запазване на импулса

Серия статии на тема
Класическа механика
Импулс  · Сила  · Енергия  · Работа  · Мощност  · Скорост  · Ускорение  · Инерционен момент  · Момент на сила  · Момент на импулса

Закон за запазване на импулса в класическата механика гласи:

Сумарният (пълният) импулс на една затворена механична система от тела се запазва, т.е. не се променя с времето.

Извод на закона редактиране

Нека имаме 3 тела, които си взаимодействат, в изолирана система. Тогава сумата от всички вътрешни сили ще е:

 
Взаимодействие между материални точки
 .

Равно е на 0, защото системата е изолирана и в нея действат само консервативни сили (в сила е закона на Нютон). Тогава:

  е сумарното количество на движение на системата. Следователно ако:
 

с което законът за запазване на импулса е доказан.