Законът на Хес е формулиран от швейцарско-руския учен Жермен Анри Хес през 1840 г. и е основният закон в термохимията. Той гласи:

Топлинният ефект на една химична реакция зависи само от началното и крайното състояние на веществата, но не и от реакционния път, по който изходните вещества се превръщат в продукти.

Законът на Хес е частен случай на закона за запазване на енергията, приложен на химичните реакции. Той е в сила и за физичните процеси, които съпътстват химичната реакция.

Законът на Хес се използва за изчисляване на топлинния ефект на реакции, при които той трудно се измерва практически.

Следствие от Закона на ХесРедактиране

Топлинният ефект на една химична реакция е равен на сумата от топлините на образуване на продуктите минус сумата от топлините на образуване на изходните вещества, като се вземе предвид броя на моловете с които участват веществата:

Q = (Q1 + Q2 + ...) – (Q1' + Q2' + ...)

където Q1 и Q2 са топлини на образуване на продуктите, а Q1' и Q2' са топлини на образуване на изходните вещества.