Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Хъбъл.

Серия статии на тема
Космология
 Шаблон: преглед  беседа  редактиране 
Universum.jpg


Законът на Хъбъл е емпирично установена пропорционална връзка между скоростта на отдалечаване на галактиките и разстоянието им до нас. Той е формулиран през 1929 г. от Едуин Хъбъл, който установил червено отместване в спектрите на наблюдаемите галактики[1]. Според него това червено отместване е Доплеров ефект и той прави извода, че всички галактики се отдалечават. Това разбиране се счита за факт и той е ключов в теорията за големия взрив.

Законът на Хъбъл се изразява с формулата:

,

където v е радиалната скорост (в km/s) (измерена чрез червеното отместване), d е разстоянието до галактиката (в Mpc), а H0 е константата на Хъбъл (в (km/s)/Mpc). Константата на Хъбъл получена от измерване през 2003 г. с помощта на спътника WMAP има стойност 71±4 (km/s)/Mpc. По нови наблюдения систематично водят към занижаване на това число.

Реципрочната стойност на константата на Хъбъл задава началния момент, в който започва радиалното разбягване на галактиките и в рамките на теорията се приема за възрастта на наблюдаемата вселена[1].

Специалната теория на относителността поставя скоростта на светлината с за горна граница на физическите скорости, а изчислените по закона на Хъбъл стойности при d > 4.2Gpc (гигапарсека) надхвърлят това число, но в случая противоречие няма[2]. Обяснението е, че те са резултат от разширяване на самото пространство, а не движение. Разстоянието

,

се нарича хоризонт на Хъбъл и фактически задава граница, отвъд която разбягващите се галактики стават ненаблюдаеми.

  1. а б Грибин Дж., Раждането на времето, София: ЖАР, 2002, ISBN 954-480-020-4
  2. Lineweaver, Charles; Tamara M. Davis, Misconceptions about the Big Bang, Scientific American, (2005). Посетен на 26 декември 2014.