Защитени територии в България

Уикимедия списък

Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България през годините са обявени множество такива територии. През 1933 г.е обявен първият резерват в България – Силкосия. През 1934 г. е обявен първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров – Витоша.

Закон за защита на тези територии е обнародван през 1998 г. от тогавашното Народно Събрание, последно е изменен през 2009 г. Той носи името Закон за защитените територии (ЗЗТ). Териториите попадащи под закрилата на този закон представляват около 5% от цялата територия на Република България. В защитените територии влизат над 7% от територията на горските площи.

Политиката по поддържане и управление на защитените територии се осъществява от Министерството на околната среда и водите, както и на неговите органи в съответните райони. Управлението и защитата на защитени територии, които не са държавна собственост, е задача на Министерството на земеделието и горите.

Защитени територии в БългарияРедактиране

Първата защитена територия в България е местността Храстево (Растьово). Тя е била обявена с Постановление №12976 от 12.09.1931 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и отменена през 1944 година с Постановление № 490 от 13 януари 1944 г. на МЗДИ. Тази информация е нова и променя представите ни за историята на природозащитата в България, защото във всички литературни източници като първа защитена територия в страната се посочва резервата „Горна Еленица-Силкосия“, известен от 1936 година само като „Силкосия“, който е обявен на 29.06.1933 г.

От българските резервати след 1970 г. 16 са обявени за биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

Национални парковеРедактиране

Природни парковеРедактиране

Биосферни резервати в БългарияРедактиране

РезерватиРедактиране

Поддържани резерватиРедактиране

Природни забележителностиРедактиране

В България са обявени 349 Природни забележителности

Защитени местностиРедактиране

Някои от 500-те защитени местности и в България са:

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране