Информационна РНК

(пренасочване от ИРНК)

Информационната рибонуклеинова киселина (информационна РНК, иРНК, на английски: Messenger RNA - комуникационна РНК) носи информация за синтеза на една, а понякога и на няколко полипептидни вериги. Всяка тройка нуклеотиди от молекулата на РНК, която съответства на дадена аминокиселина в полипептидната верига, се нарича кодон. Информационната РНК е с най-голяма молекулна маса. Тя е копие на участък от веригата на ДНК, в който е записана информацията за белтъкът, който ще се синтезира. Всеки кодон на иРНК веригата отговаря на дадена аминокиселина. Например кодона „гуанин-цитозин-гуанин“ (Г-Ц-Г) отговаря на аминокиселината аланин. Транспортната РНК, отговаряща за тази аминокиселина има обратния на този кодон – Ц-Г-Ц. Кодонът на тРНК се нарича антикодон. Когато тРНК с антикодон А-А-А намери своя кодон (в случая това е У-У-У) по протежението на дългата иРНК верига, той се свързва с нея. Когато върху два съседни кодона се прикрепят две тРНКи носещи своите аминокиселини, аминокиселините се свързват чрез пептидна връзка. Този процес се нарича транслация.

МикроРНКРедактиране

МикроРНК (miRNAs) са малки РНК, които обикновено са частично комплементарни на последователностите в метазойните информационни РНК [1]. Свързването на миРНК към съобщение може да потисне транслацията на това съобщение (message) и да ускори отстраняването на поли(A) опашка, като по този начин ускори разграждането на иРНК. Механизмът на действие на miRNAs е обект на активно изследване [2].

ИзточнициРедактиране

  1. Robert E. Farrell, Jr., RNA Methodologies, 5th Edition, Academic Press, 2017
  2. Tasuku Honjo, Michael Reth, Andreas Radbruch, Frederick Alt, Molecular Biology of B Cells, 2nd Edition, Academic Press, 2014 (including “updated research on microRNAs”)