Изборен кодекс 2011

Изборният кодекс[1] на Република България е нормативен акт, който урежда провеждането на всички видове избори в страната. Действа от 28 януари 2011 до 5 март 2014 г., когато влиза в сила следващият изборен кодекс.

Кодексът отменя действащите преди това Закон за избор на народните представители [2], Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката [3] (ЗИПВР), Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България [4] (ЗИЧЕПРБ) и Закона за местните избори [5] (ЗМИ). По този начин цялото изборно законодателство на България е събрано в един-единствен нормативен акт и са определени общи правила при провеждането на различните видове избори.

С него се внасят някои изменения в Закона за административно-териториалното устройство на Република България[6] (ЗАТУРБ), като се увеличава броят на необходимите жители за формиране на кметство. Това води до по-малък брой кметства в страната, в които се избират кметове. Променя се и Законът за местното самоуправление и местната администрация [7] (ЗМСМА), като кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление (Пловдив и Варна) вече не се избират пряко от народа, а се избират от членовете на общинския съвет по предложение на кмета на общината, в чиято територия попада кметството.

Видове избориРедактиране

Изборният кодекс предвижда 4 вида избори, които се провеждат в България, както следва:

Вид избор Избира се Система Листи Насрочва се от мандат последно
1 Народни представители 240 народни представители Пропорционална + мажоритарна (2009 г.)

Пропорционална (2013 г.)

Многомандатни райони Президента 4 г. 2013 г.
2 Президент и вицепрезидент Президент и вицепрезидент Мажоритарна Национална листа Народно събрание 5 г. 2011 г.
3 Членове на Европейския парламент 17/18 ЧЕП от общо 736 Пропорционална Национална листа Президента 5 г. 2009 г.
4 Общински съветници и кметове 264 Общински съвета

264 кметове на общини

Около 2000 кметове на кметства

Пропорционална за общинските съветници

Мажоритарна за кметовете

Локални листи в общините и кметствата Президента 4 г. 2011 г.

ИзточнициРедактиране