Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване („Waste Electrical and Electronic Equipment“, WEEE) представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди. Излезлите от употреба, но годни за рециклиране устройства понякога продължават да се категоризират като стоки, но неподходящите за тази цел се третират като отпадъци. И двата вида излязло от употреба електрическо и електронно оборудване предизвикват безпокойство поради факта, че много от компонентите са токсични и не са биоразградими.

Знак за продукти, които след излизане от употреба, следва да се третират като ИУЕЕО, а не като общ отпадък

Правна рамка редактиране

Акронимът ИУЕЕО означава „излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ и навлиза в българската терминология при приемането в българското законодателство на наредба определяща нормативните условия за работа с ЕЕО (електрическо и електронно оборудване) и ИУЕЕО [1], която е преведена и въведена в българското законодателство от така наречената WEEE Directive[2] (Директива за ИУЕЕО) на Европейския съюз.

Основната идея на наредбата е да направи възможно и доходно рециклирането на ИУЕЕО – дейност, която по принцип няма как да доведе до положителен финансов баланс поради трудността на разделното събиране и обезопасяването на някои от уредите. Статистиката сочи, че всеки европейски гражданин „произвежда“ средно годишно от 17 до 20 килограма електронни отпадъци. Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника причиняват вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. В този смисъл правилното управление на т.нар. електронен скрап е крайно необходимо.

Лицензирани организации редактиране

Към момента в България има 7 лицензирани организации, които поемат изпълнението по тази наредба и са официално регистрирани в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в следния ред: [3]

  1. ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София
  2. ЕЛТЕХРЕСУРС АД, гр. София
  3. НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ АД, гр. София
  4. ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ АД, гр. Варна
  5. ЕКОБУЛТЕХ АД, гр. София
  6. ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ АД, гр. Бургас
  7. ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД, гр. София

Бележки редактиране

  1. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, [1]
  2. WEEE directive (английски), [2]
  3. МОСВ списък на лицензираните организации за оползотворяване на ИУЕЕО, [3] Архив на оригинала от 2015-07-08 в Wayback Machine.