Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИА ЖА или ИАЖА) e подразделение на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България. Агенцията е регулаторен орган и национален орган по безопасността на железопътния транспорт в България.[1] Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определена от него бюджетна сметка.

Дейност редактиране

 • Kонтролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги.
 • Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии и разрешения.
 • Събира такси за издаване на лицензиите и разрешенията, както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 • Издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт.
 • Води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт.
 • Разработва и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт.
 • Осъществява контролни функции по този закон, включително по отношение въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система.
 • Предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура.
 • Съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура.
 • Изпълнява и други функции, възложени ѝ със закон или с акт на Министерския съвет.

Такси и приходи редактиране

Агенцията е администратор на следните приходи:

 • Такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г.)
 • Глоби и имуществени санкции по Закона за железопътния транспорт
 • Лихви
 • Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица
 • Наеми от имущество
 • Други

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране

Бележки редактиране