Участъци от производствената крива с положителни и с отрицателни стойности на икономиите на мащаба

Икономия от мащаба (също икономии от мащаба) е намаляването на разходите за производството на единица продукция в резултат на увеличаване на производството.

Това намаляване на разходите се постига, тъй като постоянните разходи се разпределят между по-голям брой единици продукция (продукти), а променливите разходи могат да бъдат допълнително намалени чрез закупуване на суровини и материали на едро. С увеличаване на производството може да се усъвършенства производственият процес и уменията на работниците, което да доведе до още по-голямо намаление на разходите.

ИзточнициРедактиране