Имена на числата

Уикимедия списък
(пренасочване от Имена на числа)

Имената на числата е система за наименуването на числа в речта, за да бъдат те по-лесни за изговаряне. Малките числа от 1 до 19 се използват най-често в ежедневието и затова имат собствени имена. Имената на по-големите числа се дават през три разреда (хиляда за 103, милион за 106, милиард за 109 и т.н.), затова често числата се изписват с малко разстояние между всяка тройка цифри (ето така: 32 064 256), което спомага за по-лесния им прочит. Имената на числата, които нямат собствено име, се образуват чрез „събиране“ на тези, които имат: 1024 – хиляда двадесет и четири (1000 + 20 + 4).

Малки числа

редактиране

Тази таблица показа имената на някои числа до сто милиона в българския език, както и някои алтернативни имена.

Стойност Име Алтернативни имена
0 нула
1 едно
2 две
3 три
4 четири
5 пет
6 шест половин дузина
7 седем
8 осем
9 девет
10 десет
11 единадесет единайсет
12 дванадесет дванайсет, дузина
13 тринадесет тринайсет
14 четиринадесет четиринайсет
15 петнадесет петнайсет
16 шестнадесет шестнайсет
17 седемнадесет седемнайсет
18 осемнадесет осемнайсет
19 деветнадесет деветнайсет
20 двадесет двайсет
30 тридесет трийсет
40 четиридесет четиресет
50 петдесет
60 шестдесет шейсет
70 седемдесет
80 осемдесет
90 деветдесет
100 сто
144 сто четиридесет и четири сто четиресет и четири, дузина дузини (грос)
200 двеста
300 триста
400 четиристотин
500 петстотин
600 шестстотин
700 седемстотин
800 осемстотин
900 деветстотин
1000 хиляда кѝло
1024 хиляда двадесет и четири хиляда двайсет и четири; като представка в информационните технологии се нарича kilo (кѝло) и се означава с K
2000 две хиляди
3000 три хиляди
10 000 десет хиляди
100 000 сто хиляди
500 000 петстотин хиляди
1 000 000 един милион мега
10 000 000 десет милиона

Големи числа

редактиране

Съществуват две основни скали за именуване на големите числа – къса и дълга. Двете скали са еднакви до 106 – милион.

Къса скала
всеки следващ n-илион е хиляда пъти по-голям от предходния.
Дълга скала
всеки следващ n-илион е един милион пъти по-голям от предходния. Всеки n-илиард е милион пъти по-голям от предходния n-илиард и хиляда пъти по-голям от предходния n-илион.

В България, Русия, Турция, бившите съветски републики и др. се използва разновидност на късата скала, която се различава от стандартната къса само по това, че 109 се нарича милиард (или подобна дума) вместо билион.

Виж Употреба на късата и дългата скала по света.

Таблица с имената на някои големи числа според двете скали [1][2][3][4]
Стойност Къса скала Дълга скала
100 едно
101 десет
102 сто
103 хиляда
106 милион
109 милиард
(на английски – billion)
милиард
1012 трилион билион
1015 квадрилион билиард
1018 квинтилион трилион
1021 секстилион трилиард
1024 септилион квадрилион
1027 октилион квадрилиард
1030 нонилион квинтилион
1033 децилион квинтилиард
1036 ундецилион секстилион
1039 дуодецилион секстилиард
1042 тридецилион септилион
1045 кваддецилион септилиард
1048 квиндецилион октилион
1051 сексдецилион октилиард
1054 септендецилион нонилион
1057 октодецилион нонилиард
1060 новемдецилион децилион
1063 вигинтилион децилиард
Нестандартни числа
Стойност Име
10100 гугол*
10140 асанкхейя
10гугол гуголплекс
10гуголплекс гуголдуплекс
10гуголдуплекс гуголтриплекс
10гуголтриплекс гуголквадраплекс
10гуголквадраплекс гуголквинплекс

* Името на мрежовата търсачка Google произлиза от английското название на числото гугол – googol.

  • Окончанието -(и)лион се дава на числата 103n+3, където n е латинско число (за Франция – 103n).
наименование латински български стойност лиони 000 хиляди 103n+3 резултат
милион ми един 1 000 000 103*1+3 106
билион би два 2 000 000 000 103*2+3 109 милиард
трилион три три 3 000 000 000 000 103*3+3 1012
квадрилион квадри четири 4 000 000 000 000 000 103*4+3 1015 билиард

Латинското число показва броя на „лионите“ (000) преди хилядите.

  • Окончанието -(и)лиард се дава на числата 106n+3, където n е латинско число
наименование латински български стойност лиарди 000 000 хиляди 106n+3 резултат
милиард ми един 1 000 000 000 106*1+3 109 билион
билиард би два 2 000 000 000 000 000 106*2+3 1015 квадрилион
трилиард три три 3 000 000 000 000 000 000 000 106*3+3 1021 секстилион

Латинското число показва броя на „лиардите“ (000 000) преди хилядите.

Окончанието -лиард се използва в дългата скала, докато в късата се използва само -лион, с изключение на милиард вместо билион в някои езици (напр. български). В други езици правилата се различават, затова е най-удачно числата да се изписват като степени на 10. Названията на числата, по-големи от милиард, почти не се използват, а в математиката – никога, заради посочената двузначност.

Употреба на късата и дългата скала по света

редактиране
 
Употреба на късата и дългата скала по света
  Дълга скала
  Къса скала
  Къса скала (с милиард)
  И двете
  Друга система
  Няма информация

Източници

редактиране
  1. Rowlett, Russ. Names for Large Numbers // www.unc.edu. University of North Carolina at Chapel Hill. Посетен на 11 март 2012. (на английски)
  2. Illion Numbers // www.polytope.net. Посетен на 11 март 2012. (на английски)
  3. Very big numbers – Math Recreational – JLR // www.skynet.be. 17 ноември 2004 16:51:20.0. Архивиран от оригинала на 2012-02-04. Посетен на 11 март 2012. (на английски)
  4. Names for large numbers // www.kpn.nl. Архивиран от оригинала на 2010-08-19. Посетен на 11 март 2012. (на английски)