Индекс на човешкото развитие

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) (на английски: Human Development Index, акроним: HDI) е инструмент за сравняване на нивото на развитие на различните страни.

Карта на света, представяща категории на Индекса на човешкото развитие (данни за 2021 г., публикувани септ. 2022 г.).
  0,800 – 1,000 (много високо)
  0,700 – 0,799 (високо)
  0,550 – 0,699 (средно)
  0,350 – 0,549 (ниско)
  Няма данни
Световна карта на държавите по категории Индекс на човешкото развитие на стъпки от 0,050 (данни за 2019 г., публикувани на 15 декември 2020 г.)
  ≥ 0,900
  0,850 – 0,899
  0,800 – 0,849
  0,750 – 0,799
  0,700 – 0,749
  0,650 – 0,699
  0,600 – 0,649
  0,550 – 0,599
  0,500 – 0,549
  0,450 – 0,499
  0,400 – 0,449
  ≤ 0,399
  Няма данни

Оценката, която се дава на всяка страна, е теглото на очаквана продължителност на живота, образование, равнището на доходите в тази страна. Индексът е стандартно средство за измерване на нивото на благосъстояние и най-вече на детското благополучие.

Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и други икономисти, вдъхновени от идеите на Амартя Сен. Индексът се използва от Програмата на ООН за развитие (UNDP) в нейния годишен доклад (от 1993 г.) и служи като инструмент за разделяне на света на развити и развиващите се страни.

След 2010 г. методиката на изчисляване се променя. Допълнително се въвежда и индекс на човешкото развитие, отнесен към неравенството (Inequality-adjusted HDI). Ако стойностите на индекса задават една абстрактна оценка на благосъстоянието, то класирането на страните от света по него дава една допълнителна представа за неговите значения.

Методология

редактиране

ИЧР оценява средните постижения на дадена страна в следните три основни аспекта от човешкото развитие:

  • Продължителност на живота и здравословен начин на живот, който се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпът до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
  • Знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот. Отчита се и общият сбор от съотношението на записалите се учащи начално и основно, средно, и висше образование. Това число изразява задоволяване от нематериални блага като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място.
  • Жизнен стандарт – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени от първите две категории.
 
Индексът между 1975 и 2004 за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Централна Европа и ОНД, Латинска Америка и Карибите, Източна Азия, Арабските страни, Южна Азия и Субсахарска Африка

Индексът първоначално се изчислява по формулата за средно аритметично:

 ,

където A, D и E са индексите съответно на вероятната продължителност на живота, равнището на образование и жизнения стандарт.

След 2010 са въведени известни корекции в образуването на съставките, а самият индекс се изчислва като средно геометрично

 

Класиране на страните

редактиране

(Текущо: Страни по индекс на човешко развитие)

Използват се предоставените данни на ООН от САЩ. Всяка година се изготвя класация на страните според тези преценки.

През годините след 1975, за които е съставяна ранглиста, пет страни са били начело: Исландия, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония.

Години 1993 1994 – 1998 1999 – 2004 2005 – 2006 2007 – 2019 2020-1
Страна Япония Канада Норвегия Исландия Норвегия Швейцария

Тенденциите в еволюцията на Индекса за България могат да бъдат доловени, независимо от уточняването и преизчисляването им.


HDI, данни зa България от периода 1990-2021.[1]
Година HDI Място
1990 0.647 50
1995 0.697
2000 0.712 56
2005 0.750 57
2010 0.779 60
2015 0.807 56
2020 0.802 56
2021 0.795 68


Място в класацията на ИЧР за България и съседните ѝ държави за 2020 г.

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране