Интерактивна медия е такава комуникационна среда, в която потребителят взима активно участие. В реално време или с известно забавяне комуникиращите страни (две или повече) влияят на поведението си една на друга посредством двупосочна комуникация.

Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии отваря нови хоризонти пред интерактивните медии. Един компютър свързан с интернет дава практически неограничени възможности за индивидуален контакт с всеки потребител.

Интерактивните медии обособяват и един съществен дял от съвременното изкуство, носещ общото название медийно изкуство.